...
BİZ KİMİZ
Dernek Tüzüğü

KAVAKLIDERE DAYANIŞMA VE GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ 

Madde 1- Derneğin Adı: “KAVAKLIDERE DAYANIŞMA VE GÜZELLEŞTİRME  DERNEĞİ” dir. Derneğin merkezi Ankara’dır. Şubesi açılmayacaktır.

 DERNEĞİN AMACI 

 Madde 2- Kavaklıdere semtindeki konut,işyeri,galeri ve sanat gösteri     yerlerinin sahipleri, kiracıları ve kullananlarının arasındaki dayanışmayı sağlamak,semtimizi Ankara’nın en güzel,huzurlu,güvenilir,temiz ve düzenli bir semti haline getirmektir. Bunu yaparken başta belediyeler olmak üzere bu konuda hizmet veren kişi,kuruluş ve kurumlarla irtibatı sağlamak,birlikte çalışmayı teşvik etmek ve koordine etmektir.

 

 DERNEĞİN FAALİYETLERİ 

Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar: 

a-Kavaklıdere Semtindeki işyerleri, mağazalar ve konutların sahipleri,kiracıları,oturanları olarak, dayanışma ve yardımlaşmalarını sağlamak, Kavaklıdere semtini geliştirmek için kurum ve kuruluşlarla temaslar kurarak gerekli çalışmalara öncülük etmek. 

b- Üyelerin bu alandaki sorunlarını tespit etmek ve bunların çözülmesine yardımcı olmak. 

c- Üyelerin yardımlaşma ve dayanışmasını güçlendirerek seminerler, kongreler, sergi, konser, kermes, piyango ve sosyal toplantılar düzenlemek, tiyatro ve sinema gösterileri tertiplemek. 

d- Yasal koşullarını yerine getirmek kaydıyla Dernek, Birlik, Meslek Odaları ve Vakıf Kuruluşları ile ilişkiler kurmak, ortak çalışmalar yapmak. Yapılacak olan yasal faaliyetlere katılmak. 

e- Bilumum meslek ve ihtisas odaları ile işbirliği yapmak. 

f- Dernek amacının gerçekleşmesini sağlamak için gayrimenkul alabilir ve satabilir, gayrimenkuller üzerinde dernek leh ve aleyhte her nevi irtifağ, kira, sufa, ipotek gibi haklar iktisap eder veya verir, terkin ve fesh edebilir. Bu muamaleler Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

g- Dernek üyeleri arasındaki sosyal yardımlaşmayı sağlamak için yardım sandığı kurabilirler. 

h- Dernek kooperatif kurabilir, piyango, kermes, sergi ve balo düzenleyebilir. 

ı- Dernek lokal açabilir, burs verebilir. 

j- Dernekler Kanunu veya ilgili Kanunlarda derneğin amacına aykırı olmamak kaydı ile her türlü yasal faaliyetlerde bulunabilir. 

k- Amacını gerçekleştirmek için kişi, Özel sektör ve Kamu Kurumu ve kuruluşları ile ortak çalışır, proje üretir, bu projeler için gerekli olduğunda  parasal yardım yapar ve bu işler için insan çalıştırır. 

l- Derneğe gelir getirmesi için yasal çerçeveler içinde ve gerekli yerlerden izin alarak ticaret yapabilir. 

m- Çalışmalarını ve düşüncelerini anlatan ve bunu üyelerine duyuran broşür, bülten ve dergi çıkarıp satabilir. 

n- Vakıf kurabilir, kurulacak vakfa üye olabilir, mal varlığını vakfedebilir. 

o- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak. 

p- Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak 

r- Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak.

 

DERNEĞİN FAALİYET ALANI : Dernek, sosyal alanda faaliyet gösterir. 

 

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA ŞEKİLLERİ 

ÜYE OLMA    

Madde 3- Derneğin iki türlü üyesi vardır. Bunlar asıl üye ve fahri üye olarak adlandırılır. Hiç kimse derneğe üye olmaya zorlayamaz. 

ASIL ÜYE: Medeni haklara sahip ve derneğin amacını ve ilkelerini benimsemiş semt sakinleri ve bu amaca hizmet edecek kişiler asıl üyelik için başvurabilirler.

Derneğe üye olmak isteyenler merkeze başvurur, üye giriş bildirimi doldururlar. Yönetim Kurulu üyelik için başvuruları an çok 30 gün içinde üyeliğe kabul  veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp başvuru sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır. Üyelik başvurusu hiçbir gerekçe gösterilmeden reddedilebilir. 

FAHRİ ÜYE: Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunan veya derneğe hizmeti geçen ve Yönetim Kurulu Kararı ile üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Fahri üyelerin oy verme hakkı yoktur. İstedikleri halde aidat ödeyebilirler. 

ÜYELİK HAKLARI: Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. İstifa yazısı dilekçe ile yapılır. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.

 

 ÜYELİKTEN ÇIKARILMA      

Madde 4- Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararına uymayanlar, dernek tüzüğüne aykırı hareket edenler ve hareketleri dernek amaçlarına ve çıkarlarına uygun olmayanlar, Yönetim Kurulu’nun çoğunlukla vereceği karar ile üyelikten çıkarılabilir. Bu üyenin Yönetim Kurulu üyesi de olması halinde, Yönetim Kurulu üyeliği düşer. Aidatlarını zamanında ödemeyen üyelere, önce yazılı olarak ihtar yapılır. Yazıya rağmen verilen süre içinde birikmiş aidatını ödemeyen üye, Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikten çıkarılır. Üyelikten çıkarılanlar, Genel Kurul nezdinde bu karara itiraz edebilir. Genel Kurul Kararı kesindir. Dernekten çıkanlar ve çıkarılanlar dernek malları üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.

 

YILLIK AİDAT MİKTARI: Dernek üyelerinin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı Genel Kurul tarafından verilen yetkiye istinaden Yönetim Kurulunca belirlenir. Bu miktar peşin olarak tahsil edileceği gibi, belirlenecek dönemler itibariyle eşit taksitler halinde de tahsil edilebilir. Yıllık aidat miktarı Genel Kurul tarafından değiştirilebilir. Üyelerden giriş aidatı olarak, o dönemin yıllık aidatı kadar ücret alınır. 

DERNEĞİN ORGANLARI 

Madde 5- Derneğin organları şunlardır: 

       a- Genel Kurul 

       b- Yönetim Kurulu 

       c-  Denetim Kurulu 

Başka organlar da kurulabilir. Ancak bu organlara yönetim ve denetleme kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez. 

 

GENEL KURUL 

Madde 6- Genel Kurul, dernek asıl üyelerinden oluşan en yetkili kuruludur. Yetkili kurulların seçilmesi, ana tüzüğün değiştirilmesi, hesapların incelenmesi, yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi, dernek için gerekli taşınmaz malların satılması ve aidat miktarlarının tespiti hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi bütçenin onayı ve derneğin feshi yetkileri Genel Kurula aittir. 

Genel Kurul iki yılda bir Ocak ayı içerisinde Yönetim Kurulunun tespit ve ilan edeceği tarihte olağan olarak toplanır. Yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya derneğe kayıtlı asıl üyelerden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü olarak da toplayabilir.   

     

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ 

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.           

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

GENEL KURULA ÇAĞRI USULÜ

Madde 7- Yönetim Kurulu Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek veya   yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamaz ise ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman yedi günden az altmış günden fazla olamaz. Toplantı çoğunluk sağlanamaması dışında bir başka sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakılma sebepleri ile birlikte, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden en az altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, aynı esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

GENEL KURUL TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 8- Genel  Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yarıdan fazla çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu halde katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurullarının üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILIŞ USULÜ

Madde 9- Genel Kurula katılacak üyelerin yönetim kurulunca düzenlenen listelerdeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine gelirler. Salt çoğunluk sağlanmış ise veya ikinci toplantıda 8.maddede belirtilen nisab sağlanmış ise durum bir tutanak ile tespit edilir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya tayin edeceği bir kişi tarafından açılır.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilir. Toplantının yönetimi Divan Başkanına aittir. Yazman toplantı tutanağını düzenler ve başkan ile beraber imzalarlar. Toplantı sonunda tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

YÖNETİM KURULU

Madde 10-Yönetim Kurulu, Genel Kurulca seçilen 7 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde, Genel Kurul tutanağındaki sıraya uyularak yedek üyeler göreve çağrılır. Yönetim Kurulu yedeklerle de tamamlanamaz ise Genel Kurul bir ay içinde toplantıya çağrılır.

 

YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 11-

a- Derneği temsil etmek veya bu hususta üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

b- Dernek öğrencilere burs verir.

c- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.

d- Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük Mülki Amirine bildirmek.

e- Dernek Tüzüğünün ve sair Kanuni Mevzuatın kendisine yüklediği diğer işleri yapar.

f- Yönetim Kurulu kendi içinden bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir muhasip ve üye seçer, görevlendirir.

g- İlgili Kurum ve Kuruluşlarla amaçları doğrultusunda ortak çalışma yapar.

h- Gayrimenkul alış ve satışı yapar.

i-  Genel Kuruldan aldığı yetkiye istinaden aidat miktarlarını tespit eder.

j- Yönetim Kurulu, gerek duyduğu taktirde, üyeler veya dallarında uzman kişiler arasından bir Danışma Kurulu seçebilir.

k- Yönetim Kurulu Üyeliğinde devamlılık ve toplantılara katılım esastır. Yönetim Kurulu toplantısına mazeret göstermeksizin ve/veya gösterilen mazeret kabul edilmeksizin ard arda üç kez gelmeyen üyenin, Yönetim Kurulu üyeliği düşer ve yerini yedek üyelerin ilk sırasında bulunan üye alır. 

 

DENETİM KURULU

Madde 12- Denetim kurulu üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.

Denetim Kurulu Yönetim Kurulunca düzenlenen Bütçe uygulamasını ve harcamaları tüm işlem ve faaliyetini denetler. En az altı ayda bir denetlemelerini yapar ve raporlarının bir nüshasını Yönetim Kuruluna, bir nüshasını Genel Kurula verir. Denetim Kurulu Kanunun kendisine tanıdığı hakları kullanır ve sorumlulukları ifa eder.     

 

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 13-

a-Giriş aidatı, Yıllık aidatlar toplamı

b-      Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler

c- Bağışlar ve yardımlar

d-      Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen günler, konferans ve seminerler gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler.

e-      Ticari gelirleri

f- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

 

Madde 14- Genel Kurul kararları açık veya gizli olarak alınır. Tüzükte başka hüküm bulunmadığı hallerde derneğin bütün organları salt çoğunlukla toplanır. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

 

DEFTERLER VE KAYITLAR

Madde 15- Derneğin yönetim kurulu dernekler mevzuatında tutulması öngörülen defterleri il dernekler müdürlüğünden veya noterden tasdikli olarak tutar.

 

DERNEĞİN FESHİ

Madde 16- Derneğin feshine dernek genel kurulu karar verir. İlk toplantıda genel kurula katılma hakkı olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır. Bu suretle çoğunluk elde edilemezse ikinci kez toplanmak üzere çağrı yapılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararı hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Dernek mallarının tasfiyesi son yönetim kurulundan oluşan tasfiye kurulunca yapılır, alacaklarını alır, borçlarını öder. Dernek malları genel kurulda alınacak karar uyarınca başka bir derneğe veya vakfa devredilebilir. Derneğin feshi yedi gün içinde mahallin en büyük mülki amirine bildirilir.

 

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 17- Dernekte genel kurul,yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULÜ

Madde 18-  Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Bu tüzükte açıklık bulunmayan hususlarda 5253 sayılı dernekler kanunu ile ilgili yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

 

 

 

 

 

« Geri Dön
 
  • Semtimize adını veren Kavaklıdere, bugünkü Japon Elçiliği bahçesinden başlayarak Tunus Caddesi boyunca akıyordu.
  • Bugün Karum‘un olduğu yerde Kavaklıdere Şarap Fabrikası vardı. Bugün Çağdaş Sanatlar Merkezinin olduğu yerede Su Deposu vardı.
  • Tunalı Hilmi Caddesi'nin önceki adı Özdemir Caddesi'ydi. Arjantin Caddesi'nin önceki adı Bölük Sokak'tı. Tahran Caddesi'nin önceki adı Banker Sokak'tı.
  • Filistin Caddesi‘nin önceki adı ‘Hemşehri Sokak‘tı. Keneddy Caddesi‘nin önceki adı ‘Boylu Sokak‘tı.
  • SANAT BULUŞMALARI; Kavaklıderem Derneği'nin Sanata ve Sanatçıya Saygı anlayışıyla ev ortamında gerçekleştirdiği aylık buluşmalardır.
Gelişmelerden haberdar olmak için e-posta adresinizi listemize ekleyin.
 
 
2012 - Kavaklıdere Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği